"מודד" – מודד ממשלתי או מודד שבידו רשיון תקף לפי תקנות המודדים (מקצוע המדידה), התשמ"ב-1982;


"גאודזיה מסורתית" – שימוש בשיטות ובטכניקות מדידה קרקעיות להשגת נתונים ותוצאות גאודטיות;


"גאודזיה לוויינית" – שימוש בשיטות ובטכניקות מדידה באמצעות לוויינים להשגת נתונים ותוצאות גאודטיות;


"גאואיד" – משטח שווה פוטנציאל העובר בגובה שהוגדר כגובה ממוצע של פני הים;


"דאטום" – הגדרת ממדיו וצורתו של האליפסואיד והגדרת מיקומו ביחס לגאואיד;


"מקרקעין מוסדרים" – כהגדרתם בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין);


"גוש רישום" – שטח מוגדר מתוך מקרקעי ישוב, המכיל חלקה או חלקות והמהווה יחידה למדידה ולרישום;


"גיליון שדה" – גיליון שעליו מתווים במרכז למיפוי ישראל את פרטי המדידה שבהסדר המקרקעין, לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], תשכ"ט-1969;


"פנקס שדה" – פנקס או אמצעי ספרתי המשמש לרישום מדידות הקרקע לצורך הכנת מפה טופוגרפית או תכנית לצורכי רישום;
"נקודת גבול" – נקודה בגבול חלקה, המגדירה אותו;


"רשת ישראל" – רשת קואורדינטות מישורית ישרת זווית, המבוססת על היטל גאודטי קסיני-סולדנר ועל אליפסואיד קלארק 1880;


"רשת ישראל החדשה" – רשת קואורדינטות ישרת זווית המבוססת על היטל גאודטי מרקטור רוחבי ועל אליפסואיד GRS-80 ‏(Geodetic Reference System);


"רשת בקרה אופקית" – מערכת מדודה ומחושבת של נקודות בקרה אופקית שנמדדה וחושבה באחת מן השיטות האלה: מדידות GPS, טריאנגולציה, טרילטרציה, צלעונים, שילוב בין השיטות האמורות או בכל שיטה אחרת שאישר המנהל;


"רשת בקרה אנכית" – מערכת מדודה ומחושבת של נקודות בקרה אנכית, שנמדדה בשיטת האיזון הגאומטרי או הטריגונומטרי או במדידות GPS;


"מדידה" – מדידה של נקודות בקרה אופקית, נקודות בקרה אנכית ומדידת מקרקעין לצורך הכנה ועדכון של מפה טופוגרפית, מפה מצבית, מַפַּתַצלום, מפה לצורך הסדר זכויות קניין, תכניות לצורכי רישום, קבלת היתרי בניה, מיפוי כללי, מפת רקע ומדידות הנדסיות על פני הקרקע ומתחתיה, וכן מדידה של מקרקעין עבור מערכות מידע גאוגרפי או אחסונן במאגרי מידע;


"תכנית" – תכנית לצורכי רישום בפנקס, או תשריט כמשמעותו בפרק ד' בחוק התכנון והבניה;


"תכנית ביסוס" – תכנית גוש רישום או תכנית שאישר המנהל לרישום, המשמשת בסיס להכנת תכנית חדשה;


"מפת רקע" – מפה טופוגרפית המשמשת רקע לתכנית מתאר מקומית או לתכנית מפורטת, או לתכנית שיכון ציבורי לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ"ד-1964 (להלן – חוק רישום שיכונים ציבוריים);


"מפת חלוקה" – מפת חלוקת קרקע שלא לצורכי רישום;


"תכנית מפורטת", "תכנית מתאר מקומית" – כמשמעותן בחוק התכנון והבניה;


"תש"צ" (תכנית שיכון ציבורי) – כמשמעותה בחוק רישום שיכונים ציבוריים;


"תוכנית בניין עיר"- בראשי תיבות תב"ע היא מסמך בעל תוקף חוקי שנועד להסדיר את השימוש בקרקע בשטח נתון כלשהו.


"ממ"ג" (מערכת מידע גאוגרפי) – GIS ‏(Geographic Information System) – מערכת ממוחשבת המכילה מידע מכל סוג שהוא, ובה כל פריט מידע קשור למיקומו הגאוגרפי באמצעות קואורדינטות;


"מפה טופוגרפית" – מפה ערוכה, בקנה מידה נקוב, המראה את התכסית, התבליט והתשתית הגאודטית בשטח קרקע, בגבולות אותה מפה;


"מפה מצבית" – מפה טופוגרפית ללא תבליט;


"מדידות GPS" – שיטת גאודזיה לוויינית, המבוססת על השימוש בלווייני GPS;


"GPS" ‏(Global Positioning System) – מערכת לוויינים המיועדת לביצוע ניווט והגדרת מיקום גאודטי;


"פני הים" – גובה פני הים הממוצעים שהגדיר המרכז למיפוי ישראל;


"פוטוגרמטריה" – שיטת מדידה ומיפוי מתצלומים או מתמונות ספרתיות;


"מודל פוטוגרמטרי" – דגם תלת-ממדי של שטח המתקבל בעזרת זוג תצלומים חופים;


"טריאנגולציה אווירית" – שיטה לקביעת נקודות בקרה לביסוס המיפוי באמצעים פוטוגרמטריים;


"מצלמה מטרית" – מצלמה שהפרמטרים הפנימיים שלה, כגון אורך מוקד, נקודה ראשית ועיוותי העדשה, ידועים, יציבים וניתנים לתיקון;


"מצלמה פוטוגרמטרית" – מצלמה מטרית המיועדת לפוטוגרמטריה;


"תמונת רסטר" – תמונה המורכבת מפיקסלים אחידים המסודרים בשורות ועמודות.


"DEM" ‏(Digital Elevation Model) – מוגל גבהים ספרתי של השטח;


"DTM" ‏(Digital Terrain Model) – דגם ספרתי מלא של השטח, הכולל DEM וקווי אי-רציפות טופוגרפיים;